โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาการ

อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ลำดับ อาคาร สถานที่ โทรศัพท์
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28212
  • ที่อยู่ : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 2) 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  • โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 8210, 8212
  • อีเมล์ : heco@rbru.ac.th
  • เว็บไซต์ : www.heco.rbru.ac.th
  • Facebook : https://www.facebook.com/heco.rbru.ac.th