โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาการ

อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ลำดับ อาคาร สถานที่ โทรศัพท์
1. อาคารคหกรรม หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 8210
2. อาคารคหกรรม สำนักงานคหกรรมศาสตร์ 8212
  • ที่อยู่ : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 2) 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  • โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 8210, 8212
  • อีเมล์ : heco@rbru.ac.th
  • เว็บไซต์ : www.heco.rbru.ac.th
  • Facebook : https://www.facebook.com/heco.rbru.ac.th