โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิชาการ

อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมฯ รำไพฯ

รศ.สุนี ศักดาเดช
หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมฯ รำไพ

รศ.สุณิสา อิ่มเอิบ
อาจารย์ประจำฯ

อาจารย์ภัทราวดี ศิริอำนวยลาภ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ลลิดา เจริญวิเศษ
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์อุรชา วานิช
อาจารย์ประจำฯ

เจ้าหน้าที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

คหกรรมฯ รำไพ

คุณสุภาพร บัวกลางบึง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ลำดับ อาคาร สถานที่ โทรศัพท์
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28212
  • ที่อยู่ : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (อาคาร 2) 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  • โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 8210, 8212
  • อีเมล์ : heco@rbru.ac.th
  • เว็บไซต์ : www.heco.rbru.ac.th
  • Facebook : https://www.facebook.com/heco.rbru.ac.th